Семінар 16 січня 2015 р.

Семінар 16 січня 2015 р. «Складання Фінансової звітності, Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) та Звітних даних страховика за 2014 р.» 16 січня 2015 р.

м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 11 (у приміщенні ДП «ФЕСТО»)

Семінар проводять:

 • Представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 • Директор ПП «АФ «Тимлар-Аудит» Гальчук Л.М.

Основні питання семінару

 1. Складання фінансової звітності страхової компанії за 2014 р.
 2. Поєднання вимог національного законодавства та МСФЗ при складанні фінансової звітності;
 3. Оцінка вартості активів та зобов’язань – основа складання фінансової звітності за МСФЗ: відображення вартості основних засобів згідно обраної моделі (собівартості чи переоцінки), визначення теперішньої вартості дебіторської, кредиторської заборгованості (з простим, але інформативним числовим прикладом), визначення вартості фінансових інвестицій в залежності від їхньої класифікації (в т.ч. фінансових інвестицій в інструменти власного капіталу), визначення критеріїв зменшення корисності активів;
 4. Складання Звіту про фінансові результати: відображення фінансового результату від здійснення страхової діяльності, відображення дооцінок (уцінок) звітного періоду у складі сукупного доходу;
 5. Звіт про рух грошових коштів: можна вибрати прямий чи непрямий метод, але визначатися з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю доведеться незалежно від вибору;
 6. Короткий огляд інших питань, які впливають на складання фінансової звітності: відстрочені податкові активи, визначення суттєвості, виправлення помилок минулих періодів за МСФЗ;
 7. Складання Приміток до фінансової звітності – за МСФЗ це надзвичайно важливо.

Складання Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2014 р.

 1. Аналіз построкового заповнення Декларації (перевіремо, які дані мають бути перенесені з Декларацій за минулі звітні періоди), аналіз змін у складі Додатків до Декларації;
 2. Визначення доходу від страхової діяльності згідно ст.156 ПКУ значно розширено у порівнянні з минулими періодами (в т.ч. до 2011 р.): як це впливає на окремий податковий облік доходів та витрат – рекомендації аудитора;
 3. Розрахунок авансових внесків при виплаті страховою компанією дивідендів: норми ПКУ не змінилися, аналіз роз’яснень контролюючих органів;
 4. Розрахунок авансових внесків з податку на прибуток: форма Декларації встановлює алгоритм;
 5. Оподаткування операцій з цінними паперами в 2014 р.: діє загальне правило без доходів від продажу не має витрат з придбання, перехідні моменти податкового обліку операцій з цінними паперами згідно ПКУ. Формування додатку ЦП, перенесення даних до Декларації та додатків. Роз’яснення контролюючих органів щодо відображення в Декларації операцій з цінними паперами до 03.08.2014 р. та після;
 6. Оподаткування операцій з борговими цінними паперами в 2014 р. (Прості та інформативні числові приклади податкового обліку боргових цінних паперів, придбаних з дисконтом (премією)); Оподаткування операцій з валютними облігаціями, нарахування курсових різниць згідно рекомендаціям МФУ.

Складання Звітних даних страховика за 2014 р.

 1. Загальні правила складання та надання до Нацкомфінпослуг Звітних даних страховика за 2014 р. Вимоги щодо формування страховою компанією страхових резервів та забезпечення сформованих страхових резервів диверсифікованими активами.